To be Your Best Partner for Cutting-edge Logistics Technology
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับ SKYFROG

Vision : วิสัยทัศน์องค์กร

Vision: To be Your Best Partner for Cutting-edge Logistics Technology

เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ ที่นั่งเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในใจของลูกค้าทุกรายของเรา

เราจะให้บริการ SKYFROG TMS ที่มีคุณภาพสูง ให้ลูกค้าได้ใช้ ในราคาที่ย่อมเยาและเข้าถึงได้ โดย SKYFROG TMS ของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนให้ลูกค้า ได้อย่างดีเยี่ยม

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ผ่านการเสียภาษีที่ถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย และนำรายได้เข้าประเทศ โดยการขาย Software ที่พัฒนาโดยคนไทย ไปทั่วโลก

คุณสมบัติพื้นฐานพนักงาน T.Group

Competent : เก่ง
Professional : มืออาชีพ
มี Service Minded ที่ดี

พนักงานองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ดีมุ่งสู่ทิศทางเป้าหมายเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีพนักงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยกันพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ให้เป็นที่รักของลูกค้า

Soft Skill & Hard Skill

สร้างโอกาสการเรียนรู้ทักษะ ที่หลากหลาย
เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่า  ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ไม่ปิดกลั้นความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ รวมถึงการสนับสนุนผลักดันศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวพนักงานเองและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการของเรา

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพกลุ่ม

การตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Work-life balance 

กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Mobile Developer

Java/Kotlin, Flutter

Tester / QA

Automate Testing, Manual Testing

Developer

.NET, C#, JavaScript

Software Implementer

Requirement Analysis, Project Management

Business Analyst / System Analyst

Requirement Analysis, UI/UX Design

Power Platform Developer

Power BI, Power App, Power Automate