การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการจัดส่งสินค้า Proof of Delivery

ซอฟต์แวร์ SKYFROG รองรับในส่วน ฟังก์ชั่นงาน (Proof of Delivery) ซึ่งใช้บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้า โดยผู้จัดงานสามารถสร้างงานและมอบหมายงานให้พนักงานขับรถ (พขร.) ได้ผ่าน Web บน Cloud (SKYFROG Website) พขร. สามารถรับงานจากผู้จัดงานได้โดยอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SKYFROG Mobile Application) เมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูล Proof-of-Delivery (ลายเซ็นพร้อมประทับเวลาและ/หรือภาพถ่ายมีประทับเวลา) ส่งกลับไปยังสำนักงานหลักผ่านระบบ Cloud ของ SKYFROG ได้ทันที

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ราคา และถ่ายรูปหน้าปัดบอกระยะวิ่งได้อีกด้วย เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลกลางบริการแบบ Cloud ของ SKYFROG โดยอัตโนมัติ

RUGGED SMARTPHONE: ZEBRA TC26
The low-cost mobile phone alternative that boosts productivity with the right business features, the right durability, the right business-class accessories, and the industry’s most comprehensive powerful set of value-add software tools.

SKYFROG MOBILE DELIVERY
SUCCESSFULLY VALIDATED WITH ZEBRA TC26