เชิญเข้าร่วม FREE Workshop การใช้งานระบบ SKYFROG สำหรับทุกท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

Topic : SKYFROG Basic
Overview SKYFROG TMS
How to download Application
How to activate Application
SKYFROG Tracking
SKYFROG POD
SKYFROG Dashboard & Reports

Topic : SKYFROG Advance
Short Overview SKYFROG TMS
How to import Files
How to use interface via FTP
Introduction to Web API
SKYFROG Advance VRP
SKYFROG Advance BI

Topic : SKYFROG New Features

Overview SKYFROG New Features
SKYFROG For Container
SKYFROG  E-marketplace
SKYFROG Queue Board
SKYFROG BI Dashboard